Beskrivning

Leverantören (nedan kallad DigiDocs) tillhandahåller dokumentmallar i elektronisk form (nedan kallad Produkter eller Produkterna) via internet på webbplatsen https://digitalamallar.se. Produkterna finns tillgängliga i både gratisversion samt betalversion, dock kan utbudet av versionerna variera mellan olika produkter. Betalversioner kan förekomma i två (2) olika versioner; Utökad version respektive Full version. Kunden ansvarar själv för att kontrollera vilken version som lämpar sig bäst för dennes användningssyfte. Versionsbeskrivning samt generella begränsningar finns tillgänglig på sidan Hjälp & Info. Eventuella specifika begränsningar och/eller extrafunktioner för en specifik produkt finns angiven på respektive produktsida.

För att erhålla en gratisprodukt, klickar kunden på nedladdningsknappen som finns på respektive produktsida för de produkter där gratisversion tillhandahålls. För att köpa en eller flera produkter lägger kunden produkt/produkter i varukorgen genom att klicka på knappen ”Köp”. Därefter utförs betalning via PayPal och kunden erhåller ett e-postmeddelande med en länk till ett kvitto som visas på webbplatsen där nedladdning av produkten/produkterna kan göras.
Nedladdning av en produkt kan endast göras en gång. Kunden ansvarar själv för att spara ner produkten på sin dator om denne vill kunna nyttja produkten vid ett senare tillfälle eller vid upprepade tillfällen. Misslyckas kunden att spara produkten, eller bortser från att göra så, måste ett nytt köp göras för att kunna använda produkten igen.

Genom att slutföra ett köp, eller genom att ladda ner en gratisversion, godkänner Kunden de Allmänna villkoren.

Leverans av produkt

En produkt levereras efter utfört köp genom en länk i ett e-postmeddelande från DigiDocs. I e-postmeddelandet, som skickas omedelbart efter slutfört köp, anges nedladdningslänk/nedladdningslänkar. I detta kvitto finns även möjlighet att visa kvittot online i Kundens standardwebbläsare för alternativ nedladdning av produkt via webbläsare. Beroende på belastning på servrar är normal leveranstid för e-postmeddelandet upp till 20 minuter. Nedladdning måste därefter ske inom 72 timmar. Därefter blir länken ogiltig och nedladdning kan ej göras!

Beroende på webbläsare öppnas/hämtas produkten, efter att ha höger eller vänster klickat på nedladdningslänken respektive nedladdningsknappen, i en ny sida, en ny flik eller genom att välja att öppna eller spara filen/målet vid antingen en meny eller en informations ruta.

Kunden ansvarar själv för att ange korrekt e-postadress för leverans av kvittot och därmed även nedladdningslänken. Digidocs ansvarar ej för eventuellt felaktigt angiven e-postadress eller eventuella spamfilter som stoppat leveransen av e-postmeddelandet. E-postmeddelandet bör vara Kunden tillhanda inom 20 minuter. Har så ej skett kan Kunden begära omsändning av nedladdningslänk, vilket kan ske via sidan Kontakt. Vid begäran om omsändning av nedladdningslänk görs en manuell kontroll av köpet utifrån de obligatoriska uppgifter som Kunden skall uppge vid kontakt. Den manuella kontrollen görs normalt sett inom 48 timmar. Bland annat kontrolleras då att en korrekt e-postadress har angivits och att betalning av produkten/produkterna gjorts. Därefter, och under förutsättning att betalning gjorts, skickas manuellt e-postmeddelande till Kunden, innehållande nedladdningslänken.

Reklamation, Fel och Ångerrätt

Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt då Produkten är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med köpets ingående samtycker Kunden till att ångerrätten inte skall gälla. Produkten kan ej returneras då den anses brukad i samband med leverans.

Vid eventuellt fel på Produkt (exempelvis att annan Produkt än den beställda Produkten levererats, stavfel eller icke fungerande formulärfält), skall Kunden reklamera Produkten snarast, dock senast 30 dagar från köp. Detta kan göras via sidan Kontakt. I det fall att DigiDocs konstaterat att felet beror på Produkten, skall DigiDocs snarast möjligen rätta felet. Därefter erhåller Kunden kompensation i form av en rabattkod så att nytt köp kan göras av Produkten, utan någon extra kostnad för Kunden. Kompensation i form av återbetalning medges ej i de fall där DigiDocs kan rätta konstaterade fel och leverera en felfri Produkt till Kunden.
Kunden har, på hemsidan, tillgång till enklare felsökning av de vanligast förekommande problemen både för gratis version samt betal version av Produkten. Kunden hänvisas att, i första hand, kontrollera denna felsökning innan reklamation görs.

Ansvarsfriskrivning

DigiDocs ansvarar ej för fall där felet beror på brister i Kundens datormiljö och/eller tekniska standard, Kundens felköp och/eller information om tekniska krav och begränsningar har missats eller förbisetts, eller något annat som ligger utanför DigiDocs kontroll.
Kunden ansvarar själv för att denne har den tekniska standard som krävs för att ladda ner, visa och använda Produkterna. För Produkter i PDF format behövs ett program som kan hantera *.pdf filer, exempelvis Adobe Acrobat (rekommenderas) eller Adobe Reader. Notera att vissa funktioner i pdf filerna endast kan finnas tillgängliga i Acrobat produkter.

DigiDocs ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på, eller påstås bero, på innehållet på DigiDocs hemsida eller någon förvärvad Produkt. DigiDocs ansvarar ej för hur Kunden använder eller tillämpar Produkten/Produkterna och har heller inget ansvar gentemot tredje part för Kundens tillämpning eller användning. DigiDocs svarar aldrig för följdskador till följd av fel i Produkt och DigiDocs ersättningsskyldighet kan aldrig
överstiga det belopp som Kunden erlagt för Produkten.

På respektive produktsida kan Produkten förhandsgranskas i sin helhet, eller vissa fall, delar av produkten. I det fall att endast delar av en Produkt kan förhandsgranskas kan Kunden begära en full förhandsgranskning av Produkten. Detta görs lämpligen via sidan Kontakt och skall göras innan köp.

Produkterna skall ej ses som juridisk, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det åligger Kunden att kontrollera om Produkten, i sin helhet, kan nyttjas för dennes syfte. Produkterna skall ses som exempel och kan kräva anpassning från fall till fall. I det fall att Kunden behöver anpassning, kan sådan anpassning särskilt beställas.

Upphovsrättsliga bestämmelser

Samtliga Produkter är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Genom förvärv av Produkt köper Kunden rätten att nyttja Produkten i sin förvärvda form och skrift. Ändringar och/eller modifieringar i utseende och/eller skrift är ej tillåten. Det åligger Kunden och dennes användare av Produkten att sörja för att spridning av Produkt som leder till otillåtet nyttjande inte sker. Kunden äger inte, utan DigiDocs uttryckliga och skriftliga samtycke, överlåta eller upplåta nyttjanderätten till annan. Kunden äger inte heller rätt att mångfaldiga Produkten eller på något sätt distribuera den utanför vad som kan anses tillhöra Kundens användare (exempelvis familjemedlemmar i samma hushåll som köparen eller anställda hos en juridisk person som förvärvat Produkten).

Kundtjänst och Support

DigiDocs tillhandahåller support, främst i form av reklamation och felanmälan, under normal svensk kontorstid. Support och Kundtjänst kontaktas lämpligen via kontaktformuläret på sidan Kontakt, eller via de angivna kontaktuppgifterna på denna sida.

Tillämplig lag och tvist

Dessa allmänna bestämmelser ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Sundsvalls tingsrätt som första instans. Väljer Kunden att hänskjuta en tvist till Allmänna Reklamationsnämnden förbinder sig DigiDocs att följa nämndens beslut och rekommendationer i ärendet.